Få den nå

Brannvern: SmartHelp – Rask og effektiv måte å få hjelp på

Denne artikkelen stod på trykk i Brannvernforeningens fagblad Brann og Sikkerhet, nr. 7 2015. SmartHelp er gitt tillatelse til å gjengi teksten på våre egne sider:

Når man minst forventer det, kan man plutselig befinne seg i en nødsituasjon hvor man enten selv trenger øyeblikkelig hjelp, eller man må bistå andre til raskt og effektivt å komme i kontakt med en av nødetatene. Det er nå utviklet en app – Smarthelp/Smart113 – som automatisk sender over GPS-posisjonen til nødmeldesentralen når publikum ringer 110, 112 eller 113.

Tekst: Synnøve Haram

Dersom flere ringer inn til nødsentralen om samme situasjon vil de mer effektivt kunne behandle alle anrop når publikum bruker SmartHelp.

Dersom flere ringer inn til nødsentralen om samme situasjon vil de mer effektivt kunne behandle alle anrop når publikum bruker SmartHelp.

– Ofte er det vanskelig for ambulanse/lege, brann og politi å finne frem til riktig sted for hendelsen og til den som trenger øyeblikkelig hjelp. Det vil alltid ta omkring 5-10 sekunder før nødmeldesentralen besvarer nødanrop. Etter at anropet er mottatt, trenger operatøren tid til å hente inn og bekrefte informasjon om hvor det ringes fra, gi råd ved for eksempel hjertestans, beslutte tiltak og til å alarmere riktige ressurs som skal rykke ut til hendelsesstedet, sier gründer og CEO i Råd AS, Fredrik Øvergård som er mannen bak appen. Tid er en kritisk faktor ved alvorlige hendelser der liv kan gå tapt og store verdier står på spill.

SmartHelp, eller Smart113 som prosjektet het før 110-sentralen ble med, ble utviklet etter at han selv kom i en nødsituasjon, og hadde behov for øyeblikkelig medisinsk hjelp.

– Jeg var utsatt for en sykkelulykke, brakk ryggen og ble liggende lenge før ambulansen kom frem. Hendelsen skjedde i et område som det tok lang tid før ambulansen fant frem til. Det var veldig frustrerende å høre på de i rundt meg som fikk vite at ambulansen hadde kjørt feil og ikke fant frem, sier Øvergård.

Opplevelsen førte til at han utviklet appen Smart113, nå SmartHelp, som utnytter muligheten til å overføre GPS-posisjonen i mobiltelefonen til Akuttmedisinsk Nødmeldesentral (AMK, 113-sentralen).

 

Pilotprosjekt

Fredrik Ævergård på 110-sentralen i Sør-Trøndelag

Fredrik Ævergård på 110-sentralen i Sør-Trøndelag

St Olavs Hospital HF var interessert i å delta i et pilotprosjekt, og signerte en «Samarbeidsavtale for utvikling av ny teknisk løsning for overføring av kritisk informasjon og kommunikasjon mellom publikum og nødmeldesentralen (AMK).» Piloten ble avsluttet 30. juni i år, og deretter ble det inngått avtale om bruk av løsningen ved AMK Sør-Trøndelag.

Appen er videreutviklet og kan i dag brukes ved nødanrop til alle nødmeldesentralene. Publikum som har lastet ned Smart113/SmartHelp, vil automatisk overføre GPS-posisjonen til nødmeldesentralen når de ringer nødnummeret som i dag, eller bruker Smart113/SmartHelp og velger ikon for brann, akuttmedisin eller politi.

– Mottak av posisjonen som vises på kart i operatørpanelet, er avhengig av at nødmeldesentralen har inngått avtale med Råd AS om bruk av løsningen, sier Øvergård og håper at så mange nødsentraler som mulig inngår kontrakt.

 

Dagens løsning

I dag får nødmeldesentralen posisjonsdata for mobilselskapets radiobase når publikum ringer nødnummeret.

I de store byene har systemet en nøyaktighet for posisjonsangivelsen innenfor en sirkel på 1,5 km i radius. I distriktene og i fjellområder med få radiobaser, kan posisjonsdata være veldig dårlig. Nødmeldeoperatøren må i dag bruke mye tid for å finne og kvalitetsikre riktig posisjon for hendelsen.

press-icon-1– Det er ikke satt myndighetskrav til nøyaktighet for posisjonsangivelse ved nødanrop. Mobil-selskapene vil ha store tekniske og økonomiske utfordringer for å lage løsninger med krav til nøyaktighet. Unøyaktige adresser er i tillegg et problem for nødmeldeoperatøren. 540.000 nordmenn har unøyaktige adresser og mange fritidsboliger har ingen adresse, sier Øvergård.

Det er utfordrende for nødetatene å finne frem til personer som befinner seg på slike steder om de trenger øyeblikkelig hjelp.

press-icon-2Det er heller ikke alltid man har personer rundt seg som for eksempel kan vise ambulansen veien til pasienten. Ofte er man alene og i verste fall kan en være langt unna folk på fjellet eller i skogen.

– I noen tilfeller kan det være vanskelig å redegjøre for helsetilstand eller nøyaktig hvor man befinner seg. I disse tilfellene er automatisk overføring av eksakt posisjon helt nødvendig for å få rask og effektiv hjelp, sier Øvergård.

press-icon-3

 

Brukere av app

Brukere av SmartHelp/Smart113 vil allerede før nødmeldesentralen svarer, overføre nøyaktig posisjon for hvor det ringes i fra. Posisjonen vises i et eget kartbilde i nødmeldesentralen. Dersom flere ringer samtidig, vises posisjonen fra alle innringerne i kartet før nødmeldeoperatøren svarer. Operatøren kan raskt danne seg et bilde av om det har skjedd en større hendelse. Et eksempel er hendelsen den 22. juli i 2011, eller ved en større brann eller trafikkulykke.

Posisjonen til innringeren vises automatisk på kartet.

Posisjonen til innringeren vises automatisk på kartet.

Mer informasjon

I tillegg til automatisk oversendelse av GPS-koordinatene, er det mulig å sende over mer kritisk informasjon om hendelsen til nødmeldesentralen. Det er utviklet symboler som viser hva som har skjedd, og som man kan trykke på om man har problemer med å forklare seg muntlig i telefonen. Symbolene som kan brukes i dag, er drukning- og/eller en kvelningssituasjon, bilulykke, om det er et barn som er skadet eller en generell nødsituasjon.

– Det er frivillig om man vil benytte disse alternativene, men de kan gjøre formidlingen av informasjon enklere i en stresset ulykkessituasjon. Appen ble lansert som Smart113 og gjør det mulig å dele informasjon om sin egen helsetilstand til 113-sentralen. Det kan være at man er døv eller hørselshemmet, har svekket taleevne, er blind, har hjerteproblemer, diabetes eller lignende, sier Fredrik Øvergård.

 

Personvern

Når personopplysninger skal deles, så er det viktig at sikkerhet og personvern er godt ivaretatt. – Vi følger prinsippene for Innebygd Personvern og dette er prioritet i utviklingen av Smart113/SmartHelp. Opplysningene om hvor vedkommende befinner seg og informasjon om helseopplysningene blir ikke overført fra telefonen og delt med nødmeldesentralen før man ringer et nødnummer, sier Øvergård.

Det er ikke mulig for nødmeldesentralene å følge med på hvor folk befinner seg eller kartlegge opplysninger om vedkommende, før innringer aktiverer appen som ringer opp nødmeldesentralen.

 

Del posisjonen

Nød er jo heldigvis en sjelden hendelse for publikum.

– Derfor må appen også være nyttig i mer dagligdagse “nødhendelser” slik at publikum faktisk tar seg bryet med å laste den ned og bruke den. Den første av flere tilleggsfunksjoner som kommer er at du med fullt personvern kan dele GPS-posisjonen din med personer i kontaktlisten på mobilen din. Barn som vil at foreldrene skal hente dem, turkompiser som har gått seg bort eller ungdom som vil at noen skal kunne følge med på at de kommer trygt hjem nattestid, er funksjoner som allerede er integrert i appen, sier Fredrik Øvergård.

Posisjonsdelingen startes av brukeren selv, og appen lager en unik lenke som kan deles med hvem som helst via sms eller epost.

– Fordelen med dette er at fleksibiliteten i bruk blir veldig stor. Du trenger ikke en spesiell app eller en spesiell telefon for at det fungerer. Alle som har lenken kan se posisjonen din, og om noe alvorlig skjer kan de dele videre ved å dele lenken. Personvernet ivaretas ved at 30 minutter etter at du slutter å oppdatere posisjon, forsvinner markøren for alltid, sier Fredrik Øvergård.

 

Alle kan bli med

Det er åpent for alle nødmeldesentraler i landet å melde seg på denne apptjenesten. I tillegg til at 113 i Sør-Trøndelag er med, har også 110-sentralen i fylket koblet seg på.

– Også politiet har meldt sin interesse, og det foregår for øyeblikket vurderinger internt i etaten om dette er noe de skal gå for, sier Fredrik Øvergård.

Teknologirådet viser til denne appen i en rapport, og de anbefaler at også politiet tar i bruk en app som ved et tastetrykk gjør det mulig å sende tekst, bilder, lyd, video, GPS-posisjon og personalia til 112.

Tjenesten er også under kontinuerlig utvikling for å gjøre den bedre.

I dag er det 6000 som har lastet ned appen.

– Men vi ønsker oss langt flere brukere og at flere nødmeldesentraler kobler seg på, sier Fredrik Øvergård.

 

Partnerne

Utviklingen av appen startet som et samarbeid mellom St. Olavs Hospital, Innovasjon Norge og Råd AS, og fortsetter som et stort Offentlig Forsknings og Utviklingsprosjekt i samarbeid mellom Trondheim Kommune, 110-sentralen i Sør-Trøndelag og Innovasjon Norge.

Tjenesten er nå i drift hos 113 og 110-sentralen i Sør-Trøndelag.

– Vi vet at systemet har gjort en forskjell for individer i virkelige nødsituasjoner. Appen er ferdig og mottakssystemet dimensjonert til å håndtere en kompleks virkelighet med tusenvis av samtidige anrop til nødmeldesentralen, sier Fredrik Øvergård.

 

Trondheim Kommune tror på raskere hjelp

Også Trondheim kommune har store forventninger til hva Smarthelp vil bidra med når det gjelder å effektivisere arbeidet til nødmeldesentralene.

Seniorrådgiver i samfunnssikkerhet og beredskap i rådmannens stab Per-Ketil Riisem sier at han håper og tror at denne løsningen vil styrke kontakten mellom nødlidte og nødmeldesentralen i og med at hjelpemannskapene nå vil få en eksakt posisjon på hvor vedkommende befinner seg.

– Vi har også forventninger om at dette vil effektivisere innsatsarbeidet ved at de som trenger hjelp nå vil få det raskere på riktig sted, sier han.

Og understreker at i og med at tjenesten er såpass ny, så har man begrenset erfaring med bruken av den i praksis.

– Men vi håper både på mer effektiv hjelp til dem som trenger det og til bedre samhandling mellom de ulike nødmeldesentralene i en nødsituasjon, sier han.

 

110-sentralen har stor nytte av Smarthelp/Smart113

Også de ansatte på Sør-Trøndelag 110-sentral er veldig fornøyde med den informasjonen appen Smarthelp/Smart113 gir dem.

– Ut fra et samfunnssikkerhetsmessig perspektiv så er denne appen svært nyttig for oss. Det betyr at vi umiddelbart får vite eksakt hvor innringeren befinner seg, slik at vi har mulighet til å ta oss frem til den som er i nød på kortest mulig tid, sier Arvid Vollum som er leder av Sør-Trøndelag 110-sentral.

Det er ofte i nødsituasjoner utenfor tettsteder det kan være vanskelig for utrykningspersonellet å vite eksakt hvor innringer befinner seg, noe bruk av SmartHelp/Smart113 nå gir dem muligheten til å se nøyaktig.

– De som ringer 110 er i en nødsituasjon og er da ofte stresset. Da er det ikke så lett å gjøre rede for seg på en klar og forståelig måte. Ofte har de ingen gateadresse eller lokasjon å referere til, og det kan gjøre det vanskeligere for oss, sier Vollum.

Han er veldig glad for å få et verktøy som gjør det enklere å finne de som trenger hjelp og assistanse.

– Den eneste svakheten, er at det hittil er for få som har lastet ned appen. For oss så er det viktig at så mange som mulig laster den ned, slik at vi alltid automatisk får vite hvor innringeren befinner seg, sier Arvid Vollum.

830Developer Diary #2: Hvor fungerer SmartHelp?

Detaljer rundt hvordan SmartHelp fungerer, hvor det fungerer og hvorfor vi utviklet det.
Les mer
Alle innlegg
Fortell din historie
Har du allerede brukt Smart113 i en nødsituasjon? Eller har du opplevd en ulykke hvor nødmeldetjenestene brukte lang tid på å finne deg?
Kontakt oss