1. SmartHelp

 

Råd AS (heretter Leverandøren) har alle immaterielle rettigheter til applikasjonen SmartHelp. Disse generelle vilkårene (Brukeravtalen) regulerer vilkårene for bruk av applikasjonen mellom deg som bruker og Leverandøren. Disse vilkårene gjelder i tillegg til eventuelle brukervilkår til nåværende eller fremtidige tilleggstjenester til SmartHelp-applikasjonen.  Leverandøren kan oppdatere SmartHelp og gi SmartHelp ny funksjonalitet, og Brukeravtalen gjelder bruk av SmartHelp med funksjonalitet som tilbys til enhver tid som angitt på hjemmesiden smarthelp.no.

2. Lisens (bruksrett)

 

Ved bruk av denne nettsiden og ved nedlasting av SmartHelp og aksept av denne Brukeravtalen gis du en gratis, personlig, ikke-eksklusiv, gjenkallelig og ikke-overførbar lisens til å bruke nettsiden og SmartHelp i nåværende og fremtidige versjoner i henhold til denne Brukeravtalen. Du kan ikke kopiere, modifisere, distribuere eller selge noen del av programvaren eller tjenestene som leveres av Leverandøren ut over det som er følger av Brukeravtalen eller annen skriftlig avtale med Leverandøren. Ved bruk av nettsiden og ved nedlasting av SmartHelp og registrering som bruker av SmartHelp anses du for å ha akseptert disse vilkårene.

3. Bruk av SmartHelp

 

Aldersgrense: Med mindre annet er fastsatt er SmartHelp kun tilgjengelig for personer som er over 13 år ved avtaleinngåelsen. Ved å ta i bruk SmartHelp innestår du for at du er over 13 år.

SmartHelp leveres som den er («as is») uten noen garantier for oppetid, funksjonalitet eller support, heller ikke fra tjenester levert av tredjeparter i tilknytning til Smarthelp. SmartHelp har ikke ansvar for kvaliteten eller validiteten av noe innhold som presenteres i SmartHelp-applikasjonen, på smarthelp.no eller websider det lenkes til eller i tilhørende dokumentasjon.

Leverandøren fraskrives ethvert ansvar for skade eller tap som følge av bruk av SmartHelp.

Du er selv ansvarlig for bruken av SmartHelp og er forpliktet til å bruke SmartHelp med tilknyttede tjenester kun til det formål som følger av Brukeravtalen og innenfor begrensninger i gjeldende lov eller spesielle vilkår oppgitt for særskilte tjenester som du bruker.

SmartHelp er et supplement til andre kilder til kommunikasjon og informasjon. Det kan oppstå tilfeller hvor tekniske problemer, herunder manglende dekning, som medfører at funksjonalitet i applikasjonen ikke kan brukes 24/7/365.

Du som bruker er ansvarlig for at opplysninger du oppgir ved bruk av applikasjonen er korrekte og at applikasjonen brukes forsvarlig til sitt formål. Nødanrop skal kun benyttes i nødsituasjoner.

4. Personopplysninger

 

Leverandøren tar personvern på alvor og garanterer kun å lagre og bruke personopplysninger i den grad og utstrekning det er nødvendig for applikasjonen funksjonalitet. Leverandører vil aldri håndtere, lagre eller overføre personopplysninger uten forutgående samtykke fra deg, foruten hvor dette er pålagt av offentlige myndigheter eller følger av lov. På forespørsel vil Leverandøren gi deg tilgang til, endre eller slette personopplysninger om deg.

Det daglige ansvaret for behandlingen av dine personopplysninger ligger hos Leverandøren. SmartHelp og Smart Decision Support benytter seg av datasentertjenester levert av ITsjefen AS. Leverandøren har rutiner for internkontroll og informasjonssikkerhet i henhold til gjeldende personvernregler i Norge.

Ved bruk av SmartHelp samtykker du til at Leverandøren med samarbeidspartnere håndterer de personopplysninger som er nødvendige for den til enhver tid gjeldende og opplyste funksjonalitet i applikasjonen, herunder opplysningene som oppgis om deg selv ved registrering og lokasjonsdata, for å kunne levere tjenestene tilknyttet SmartHelp, for å forbedre Leverandørens tilbudte produkter og tjenester samt for å tilpasse kommunikasjonen til deg og de du kommuniserer med ved hjelp av SmartHelp samt for statistikkformål.

Ved bruk av applikasjonen samtykker du til at de personopplysningene som er tilgjengelig for og i applikasjonen gjøres tilgjengelig for nødmeldesentraler og andre beredskapsorganisasjoner som benytter Leverandørens Smart Decision Support-programvare. Oversikt over sentraler og organisasjoner finnes på smarthelp.no.

Ved aksept av disse vilkårene som nevnt i punkt 2 samtykker du til å motta generell informasjon fra Leverandøren som er relevant for bruken av SmartHelp og forhold tilknyttet denne Brukeravtalen, samt bruk av dine personopplysninger som angitt i Brukeravtalen, herunder at de personopplysninger Leverandøren vi har som gjelder deg gjøres tilgjengelig for de parter som Leverandøren til enhver tid har et avtaleforhold med tilknyttet SmartHelp.

Mer informasjon om Leverandørens behandling av personopplysninger finnes på https://www.smarthelp.no/erklaering-om-personvern/. Henvendelser om dette kan rettes til Leverandøren per epost til: support@smarthelp.no.

Særlig om lokasjonsdata:
Applikasjonen holder din lokasjon kontinuerlig oppdatert når den kjører i forgrunnen. Hvis du har ringt nødnummer via applikasjonen, delt din lokasjon med en gruppe som inkluderer personer som ikke har applikasjonen, eller til noen i kontaktlisten din via utsending av sms-lenke til webapplikasjon, vil applikasjonen bruke en bakgrunnstjeneste som detekterer din lokasjon og laster denne opp til serveren så lenge delingen er aktiv. Hvis du deler din posisjon til en gruppe som kun består av SmartHelp-applikasjon-brukere vil posisjonen være kryptert mellom gruppemedlemmene og uleselig for server.

5. Endring og terminering av Brukeravtalen

 

Leverandøren har rett til å endre vilkårene i Brukeravtalen. Ved endringer av en vesentlig betydning skal Leverandøren varsle deg via SMS eller e-post minst 30 dager før endringen trer i kraft. Om du ikke ønsker å godta vilkårene etter endring, kan du si opp Brukeravtalen med øyeblikkelig virkning ved å opphøre bruk og sletting av applikasjonen. Dersom du senere tar i bruk SmartHelp igjen, anses dette som ny aksept av Brukeravtalen.

Vesentlige brudd på Brukeravtalen gir Leverandøren rett til å terminere Brukeravtalen med umiddelbar virkning. Ved terminering fra Leverandørens side må bruk av applikasjonen stanse med umiddelbar virkning. Du kan selv terminere denne Brukeravtalen med umiddelbar virkning ved å sende epost til support@smarthelp.no Ved slik terminering garanterer Leverandøren å slette alle eventuelle opplysninger tilknyttet deg og dette avtaleforholdet innen rimelig tid og senest i henhold til gjeldende lovkrav.

6. Lovvalg og tvisteløsning

 

Brukervilkårene skal reguleres og tolkes i samsvar med til enhver tid gjeldende norsk rett. Tvister skal være underlagt norske domstolers jurisdiksjon. Sør-Trøndelag tingrett avtales som vedtatt verneting.