Betingelser og vilkår

 

1. SmartHelp

 

Råd AS (heretter Leverandøren) har alle immaterielle rettigheter til applikasjonen SmartHelp. Disse generelle vilkårene (Brukeravtalen) regulerer vilkårene for bruk av applikasjonen mellom deg som bruker og Leverandøren. Disse vilkårene gjelder i tillegg til eventuelle brukervilkår til nåværende eller fremtidige tilleggstjenester til SmartHelp-applikasjonen.  Leverandøren kan oppdatere SmartHelp og gi SmartHelp ny funksjonalitet, og Brukeravtalen gjelder bruk av SmartHelp med funksjonalitet som tilbys til enhver tid som angitt på hjemmesiden smarthelp.no.

2. Lisens (bruksrett)

 

Ved bruk av denne nettsiden og ved nedlasting av SmartHelp og aksept av denne Brukeravtalen gis du en gratis, personlig, ikke-eksklusiv, gjenkallelig og ikke-overførbar lisens til å bruke nettsiden og SmartHelp i nåværende og fremtidige versjoner i henhold til denne Brukeravtalen. Du kan ikke kopiere, modifisere, distribuere eller selge noen del av programvaren eller tjenestene som leveres av Leverandøren ut over det som er følger av Brukeravtalen eller annen skriftlig avtale med Leverandøren. Ved bruk av nettsiden og ved nedlasting av SmartHelp og registrering som bruker av SmartHelp anses du for å ha akseptert disse vilkårene.

3. Bruk av SmartHelp

 

Aldersgrense: Med mindre annet er fastsatt er SmartHelp kun tilgjengelig for personer som er over 13 år ved avtaleinngåelsen. Ved å ta i bruk SmartHelp innestår du for at du er over 13 år.

SmartHelp leveres som den er («as is») uten noen garantier for oppetid, funksjonalitet eller support, heller ikke fra tjenester levert av tredjeparter i tilknytning til Smarthelp. SmartHelp har ikke ansvar for kvaliteten eller validiteten av noe innhold som presenteres i SmartHelp-applikasjonen, på smarthelp.no eller websider det lenkes til eller i tilhørende dokumentasjon.

Leverandøren fraskrives ethvert ansvar for skade eller tap som følge av bruk av SmartHelp.

Du er selv ansvarlig for bruken av SmartHelp og er forpliktet til å bruke SmartHelp med tilknyttede tjenester kun til det formål som følger av Brukeravtalen og innenfor begrensninger i gjeldende lov eller spesielle vilkår oppgitt for særskilte tjenester som du bruker.

SmartHelp er et supplement til andre kilder til kommunikasjon og informasjon. Det kan oppstå tilfeller hvor tekniske problemer, herunder manglende dekning, som medfører at funksjonalitet i applikasjonen ikke kan brukes 24/7/365.

Du som bruker er ansvarlig for at opplysninger du oppgir ved bruk av applikasjonen er korrekte og at applikasjonen brukes forsvarlig til sitt formål. Nødanrop skal kun benyttes i nødsituasjoner.

4. Personopplysninger

 

Leverandøren tar personvern på alvor og garanterer kun å lagre og bruke personopplysninger i den grad og utstrekning det er nødvendig for applikasjonen funksjonalitet. Leverandører vil aldri håndtere, lagre eller overføre personopplysninger uten forutgående samtykke fra deg, foruten hvor dette er pålagt av offentlige myndigheter eller følger av lov. På forespørsel vil Leverandøren gi deg tilgang til, endre eller slette personopplysninger om deg.

Det daglige ansvaret for behandlingen av dine personopplysninger ligger hos Leverandøren. SmartHelp og Smart Decision Support benytter seg av datasentertjenester levert av ITsjefen AS. Leverandøren har rutiner for internkontroll og informasjonssikkerhet i henhold til gjeldende personvernregler i Norge.

Ved bruk av SmartHelp samtykker du til at Leverandøren med samarbeidspartnere håndterer de personopplysninger som er nødvendige for den til enhver tid gjeldende og opplyste funksjonalitet i applikasjonen, herunder opplysningene som oppgis om deg selv ved registrering og lokasjonsdata, for å kunne levere tjenestene tilknyttet SmartHelp, for å forbedre Leverandørens tilbudte produkter og tjenester samt for å tilpasse kommunikasjonen til deg og de du kommuniserer med ved hjelp av SmartHelp samt for statistikkformål.

Ved bruk av applikasjonen samtykker du til at de personopplysningene som er tilgjengelig for og i applikasjonen gjøres tilgjengelig for nødmeldesentraler og andre beredskapsorganisasjoner som benytter Leverandørens Smart Decision Support-programvare. Oversikt over sentraler og organisasjoner finnes på smarthelp.no.

Ved aksept av disse vilkårene som nevnt i punkt 2 samtykker du til å motta generell informasjon fra Leverandøren som er relevant for bruken av SmartHelp og forhold tilknyttet denne Brukeravtalen, samt bruk av dine personopplysninger som angitt i Brukeravtalen, herunder at de personopplysninger Leverandøren vi har som gjelder deg gjøres tilgjengelig for de parter som Leverandøren til enhver tid har et avtaleforhold med tilknyttet SmartHelp.

Mer informasjon om Leverandørens behandling av personopplysninger finnes på https://www.smarthelp.no/erklaering-om-personvern/. Henvendelser om dette kan rettes til Leverandøren per epost til: support@smarthelp.no.

Særlig om lokasjonsdata:
Applikasjonen holder din lokasjon kontinuerlig oppdatert når den kjører i forgrunnen. Hvis du har ringt nødnummer via applikasjonen, delt din lokasjon med en gruppe som inkluderer personer som ikke har applikasjonen, eller til noen i kontaktlisten din via utsending av sms-lenke til webapplikasjon, vil applikasjonen bruke en bakgrunnstjeneste som detekterer din lokasjon og laster denne opp til serveren så lenge delingen er aktiv. Hvis du deler din posisjon til en gruppe som kun består av SmartHelp-applikasjon-brukere vil posisjonen være kryptert mellom gruppemedlemmene og uleselig for server.

5. Endring og terminering av Brukeravtalen

 

Leverandøren har rett til å endre vilkårene i Brukeravtalen. Ved endringer av en vesentlig betydning skal Leverandøren varsle deg via SMS eller e-post minst 30 dager før endringen trer i kraft. Om du ikke ønsker å godta vilkårene etter endring, kan du si opp Brukeravtalen med øyeblikkelig virkning ved å opphøre bruk og sletting av applikasjonen. Dersom du senere tar i bruk SmartHelp igjen, anses dette som ny aksept av Brukeravtalen.

Vesentlige brudd på Brukeravtalen gir Leverandøren rett til å terminere Brukeravtalen med umiddelbar virkning. Ved terminering fra Leverandørens side må bruk av applikasjonen stanse med umiddelbar virkning. Du kan selv terminere denne Brukeravtalen med umiddelbar virkning ved å sende epost til support@smarthelp.no Ved slik terminering garanterer Leverandøren å slette alle eventuelle opplysninger tilknyttet deg og dette avtaleforholdet innen rimelig tid og senest i henhold til gjeldende lovkrav.

6. Lovvalg og tvisteløsning

 

Brukervilkårene skal reguleres og tolkes i samsvar med til enhver tid gjeldende norsk rett. Tvister skal være underlagt norske domstolers jurisdiksjon. Sør-Trøndelag tingrett avtales som vedtatt verneting.

Endret 18.10.2016

Old Terms of Use

By accessing this web site and using the SmartHelp-app, you are agreeing to be bound by these Terms and Conditions of Use, all applicable laws and regulations, and agree that you are responsible for compliance with any applicable local laws. If you do not agree with any of these terms, you are prohibited from using or accessing this site. The materials contained in this web site are protected by applicable copyright and trade mark law.

Use License

Permission is granted access to use the service provided on SmartHelp’s web site or app for personal, non-commercial use only. This is the grant of a license, not a transfer of title, and under this license you may not:

  • modify or copy the materials;
  • use the materials for any commercial purpose, or for any public display (commercial or non- commercial);
  • attempt to decompile or reverse engineer any software contained on SmartHelp’s web site;
  • remove any copyright or other proprietary notations from the materials; or
  • transfer the materials to another person or «mirror» the materials on any other server.

This license shall automatically terminate if you violate any of these restrictions and may be terminated by SmartHelp at any time. Upon terminating your viewing of these materials or upon the termination of this license, you must destroy any downloaded materials in your possession whether in electronic or printed format.

Disclaimer

The materials on SmartHelp’s web site are provided «as is». SmartHelp makes no warranties, expressed or implied, and hereby disclaims and negates all other warranties, including without limitation, implied warranties or conditions of merchantability, fitness for a particular purpose, or non-infringement of intellectual property or other violation of rights. Further, SmartHelp does not warrant or make any representations concerning the accuracy, likely results, or reliability of the use of the materials on its Internet web site or otherwise relating to such materials or on any sites linked to this site.

Limitations

In no event shall SmartHelp or its suppliers be liable for any damages (including, without limitation, damages for loss of data or profit, or due to business interruption,) arising out of the use or inability to use the materials on SmartHelp’s Internet site, even if SmartHelp or a SmartHelp authorized representative has been notified orally or in writing of the possibility of such damage. Because some jurisdictions do not allow limitations on implied warranties, or limitations of liability for consequential or incidental damages, these limitations may not apply to you.

Revisions and Errors etc

The materials appearing on SmartHelp’s web site could include technical, typographical, or photographic errors. SmartHelp does not warrant that any of the materials on its web site are accurate, complete, or current. SmartHelp may make changes to the materials contained on its web site at any time without notice. SmartHelp does not, however, make any commitment to update the materials.

Site Terms of Use Modifications

SmartHelp may revise these terms of use for its web site or app at any time without notice. By using this web site you are agreeing to be bound by the then current version of these Terms and Conditions of Use.

Governing Law

Any claim relating to SmartHelp’s web site or app shall be governed by the laws of Norway, and subject to the exclusive jurisdiction of the city court of Trondheim, Norway (Soer-Trondelag tingrett) without regard to its conflict of law provisions.